Svenska kyrkans popularitet

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna samfund och fram till millennieskiftet 2000 ingick Svenska kyrkan i staten. Svenska kyrkans historia sträcker sig långt tillbaka i tiden, tron vilar på Jesus och hans gärningar som utfördes för drygt 2000 år sedan. Ordet kristen kommer från grekiskans Kristus som betyder Messias, den smorde. Till Sverige sägs kristendomen ha kommit med munken Ansgar någon gång på 800-talet f.v.t. Populariteten för kyrkan har under historiens gång gått upp och ner. Vad det beror på finns det flera anledningar till och det går att titta på skälen utifrån olika synvinklar.

Svenska kyrkan och dess bildande

Munken Ansgar var alltså troligtvis den som tog Kristendomen till Sverige, men det var genom missionsarbete från redan kristna tyskar, engelsmän och fransmän som religionen kunde bre ut sig i vårt land. Detta skedde under 1000-talet fram till mitten av 1100-talet. Då etablerades stiftelsen som la grunden till Svenska kyrkan. En mycket viktig händelse var när Olof Skötkonung som Sveriges första kung lät döpa sig i Västergötland, enligt historien år 1008, men årtalet är omtvistat. Hans far Erik Segersäll hade även han låtit döpa sig, men övergav sedan kristendomen.

Många av de kyrkor som fortfarande används som gudstjänstlokaler byggdes under medeltiden, från 1050 till 1520. Kyrkorna byggdes alltid mitt i byarna eller städerna, som en påminnelse om Guds centrala närvaro. Gustav Vasa blev kung 1523 och under hans tid som regent reformerade han Uppsala kyrkoprovins till att bli Svenska kyrkan. Under medeltiden var vår Svenska kyrka en del av den romersk-katolska och hade därför Påven som överhuvud. Under Gustav Vasas tid på tronen började istället den Evangelisk-lutherska kyrkan med kungen som högsta beskyddare bli allt mer utbredd.

Kyrkan och gudstjänstfirandet förändras

Under 1500-talet fortsatte kyrkan att förändras, Bibeln översattes nu till svenska från att tidigare ha varit på latin. Svenska kyrkan skulle bli mer folklig, allt enligt Martin Luthers filosofi. Vid denna tid började det även att skrivas svenska psalmer. Kyrkan blev mer tillgänglig för folket, samtidigt som det kristna budskapet omtolkades. Att vi människor skulle tjäna Gud tonades ned, istället lyftes Guds nåd och Jesus kärlek fram. Dessutom sågs Jesus korsfästelse som det stora beviset på Guds gränslösa kärlek. Detta är fortfarande någonting som är grunden inom kristendomen idag.

Vid millennieskiftet 2000 skiljs Svenska kyrkan från staten. Församlingarna har länge slagits mot tomma kyrkbänkar i vårt allt mer sekulariserade samhälle, och när Sverige inte längre hade en statskyrka dalade populariteten ytterligare. Kyrkan har beskyllts för att inte följa med i tiden, att de är förlegade. Samtidigt kommer det kritiska röster som menar att kyrkan idag inte längre talar om kristendomens kärna – nämligen Jesus, utan om allt möjligt annat. En som har lämnat samfundet på grund av detta är den före detta prästen Eva Hamberg.

Framtidens utmaningar för kyrkan

Medlemsantalet i Svenska kyrkan sjunker och kyrkan är inte längre lika populär som den har varit en gång i tiden. För att öka kyrkans popularitet har det startats något som kallas för Framtiden bor hos oss. Det är ett nätverk som samlar församlingar i mångkulturella delar och som tillsammans arbetar för att stötta varandra i dagens problem. Dels genom att samtala med besökarna om det som sker i deras lokala område, och dels hur kyrkans uppgift i detta ser ut. På så sätt använder kyrkan sig av flera tekniker för att binda samman kristendomens grundtanke med dagens samhällsliv.

Svenska kyrkan finns representerad i Malmö